DU biedrība „Intelekta parks” veicina sabiedrības pilsonisko aktivitāti 4

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks” no 2017. gada 27. marta īsteno Latvijas valsts budžeta finansētās Sabiedrības integrācijas fonda programmas „NVO fonds” projektu „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028.

Projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē” mērķis ir ieviest aktīvas pilsoniskās sabiedrības veidošanas instrumentus un organizēt darbību veicinošas un biedrības kapacitāti uzlabojošas aktivitātes, dibinot kontaktus ar citām Latgales NVO un daloties uzkrātajā pieredzē.  Projekta laikā vairākas Austrumlatvijas biedrības ir paredzējušas izveidot kopīgu NVO tīklojumu „Latgales biedrību sadarbība pilsoniskas sabiedrības aktivitāšu īstenošanā”.Tas paredz biedrībām apkopot informāciju par akūtām sabiedrības sociālajām un izglītības vajadzībām, apzināt iespējas uzlabot sabiedrības iesaistīšanos NVO aktivitātēs, meklēt jaunas NVO darba formas. Projekta laikā tiks sagatavota biedrības „Intelekta parks” darbības stratēģija nākamajiem 3gadiem.Tās pamatā ir līdzšinējo biedrības darbības virzienu paplašināšana un dialoga ar sabiedrību stiprināšana. Plānots pievērsties mūsdienīgu NVO instrumentu izstrādei. Biedrības darbības popularizēšanai un iedzīvotāju piesaistei top tīmekļvietne. Tajā tiks ievietotas ziņas par piedāvājumiem iedzīvotājiem iesaistīties biedrības „Intelekta parks” organizētajos pasākumos: kursos, sociokultūras aktivitātēs, sabiedrības viedokļa izpētē u.c., kā arī cita informācija par biedrību, tās ieviestajiem projektiem un pasākumiem.

Austrumlatvijas biedrības ne tikai aktīvi ievieš sabiedriski lietderīgus projektus.  Biedrību biedri pastāvīgi pilnveido savas zināšanas un iemaņas par  sabiedrības motivēšanu līdzdarboties, tādējādi veicinot ilgtspējīgu reģiona attīstību. Projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”ietvaros jau ir noorganizēti divi semināri. Pirmais2 dienu seminārs – „Biedrības darbinieku kapacitātes celšana: personīgā izaugsme, komandas un projektu vadība” norisinājās2017. gada 8.–9. jūnijā biedrības telpās Daugavpilī.Seminārā biedrību biedriem un interesentiem,kas vēl tikai apsver iespēju iesaistīties NVO iniciatīvās,tika organizētas teorētiskas un praktiskas nodarbības. To apmeklētāji ieguva jaunas zināšanas par NVO darbību, brīvprātīgā darba ieguvumiemun grūtībām tā realizēšanā,iepazina daudzveidīgas neformālās izglītības metodes, kā arī izkopa sociokultūras projektu ieviešanas un saskarsmes psiholoģijas prasmes NVO darbā ar dažādu mērķauditoriju: mazākumtautību pārstāvjiem, trešo valstu valstspiederīgajiem, etniskajām minoritātēm, atšķirīgām sociālajām un vecuma grupām, subkultūru pārstāvjiem u.c.Otrais 2dienu izbraukuma seminārs– „NVO darbs un stratēģiju izveide” notika  2017. gada 30. jūnijā – 1. jūlijā vairākās Austrumlatvijas pilsētās: Līvānos, Krāslavā un Ludzas novadā. Seminārā piedalījās 20 Latgales NVO pārstāvji no šādām biedrībām: „Baltā māja” (Līvāni), „ATTĪSTĪBAI” (Izvalta un Krāslava), „Sukrums” (Baltinava), „In lingva” (Daugavpils) un „DU Jauno zinātnieku biedrības” (Daugavpils). Biedrībā „Baltā māja” semināra dalībnieki iepazinās ar tās stratēģiskajiem darba virzieniem, īstenotajiem sociālajiem un labdarības projektiem, sadarbību ar vietējo pašvaldību un brīvprātīgo iesaisti biedrības darbā. Starp biedrībām „Intelekta parks” un „Baltā māja” tika parakstīts sadarbības līgums.Krāslavā NVO pārstāvji vienojās par kopīga „Latgales biedrību tīklojuma sadarbībai pilsoniskas sabiedrības aktivitāšu īstenošanā” izveidi, kā arī pieejamo materiālo un intelektuālo resursu apmaiņu atbilstoši biedrību partnerības vajadzībām un parakstīja vienošanos. Vienošanās paredz savstarpēju sadarbības projektu NVO darbības jomās īstenošanu, brīvprātīgo darbu veicinošu aktivitāšu kopīgu organizēšanu, sadarbību jaunu pilsoniskas sabiedrības uzturēšanas instrumentu izveidē u.c.

Semināra laikā izveidotais „Latgales biedrību tīklojums sadarbībai pilsoniskas sabiedrības aktivitāšu īstenošanā” nodrošinās un pilnveidos projektā iesaistīto biedrību aktivitāti pilsoniskas sabiedrības jomā. Ludzas novadā seminārā iesaistīto biedrību pārstāvji veica savstarpējās pieredzes apmaiņu, aktualizēja jautājumus par NVO atbalstu no valsts un pašvaldību puses. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar topošo biedrības „Intelekta parks” Stratēģijas projektu, kā arī notika semināra dalībnieku aptauja par Stratēģijas pilnveidi un ieteikumiem NVO darbības paplašināšanai, ko apkopos, izvērtēs un izmantos Stratēģijas teksta autori.

Kopumā abos semināros iesaistījās 70 dalībnieku. Viņipozitīvi novērtēja semināros aplūkotās tēmas un iegūtās zināšanas, kā arī atzina, ka jauniegūtā pieredze būs noderīga, strādājot savās biedrībās un īstenojot pilsoniskas sabiedrības iesaistīšanas aktivitātes.

Publikācija ir sagatavota ar 
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko 
organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības 
stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros. Par 
publikācijas saturu atbild DU Mūžizglītības, kultūras un zinātnes 
komunikācijas biedrība "Intelekta parks".

👍 Закажите рекламу на сайте Gorod.lv и в газете "Наш город"

Написать комментарий

Что это??

Что это??

Если коротко, то статья о семинаре, темой которого было "Укрепление гражданского общества в Латгалии")

А что, у нас лат.язычный форум? Понимаю, что госязык, но никто ж читать не будет. Мало того, что болтология, так еще и не по-русски. Троллинг?

Что это??

Учи язык! Пригодится....

Написать комментарий